พญ.พวงทอง ไทยเหนือ

จักษุแพทย์

วุฒิบัตร

จักษุแพทย์
วัน เวลา
พุธ 09:30 - 11:30
ศุกร์ 09:30 - 11:30