นพ.ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง

อายุรแพทย์หัวใจ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์หัวใจ
วัน เวลา
พุธ 09:00 - 11:00