นพ.สมฤกษ์ อินจันทร์

อายุรแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00