คลินิกเวชกรรมเปาโล
16-ก.ค.-2561

พร้อมดูแลอย่างเข้าใจในสุขภาพคนทำงาน ด้วยบริการคลินิกเวชกรรม เปาโล

วิถีชีวิตคนทำงานในปัจจุบันส่วนมากเป็นการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ลักษณะการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองจนปล่อยให้อาการเรื้อรังจึงตัดสินใจเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลดังนั้น คลินิกเวชกรรม ในเครือโรงพยาบาลเปาโล เกษตร จึงเป็นบริการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทำเลที่ตั้งของแต่ละสาขานั้นจะเป็นแหล่งพื้นที่สำนักงาน ตอบโจทย์ด้านความสะดวก สามารถเข้าถึงการรักษาภายใต้มาตรฐานบริการเดียวกับเครือโรงพยาบาลเปาโล ด้วยสาขาต่างๆ ประจำอาคารสำนักงาน

คลินิกเวชกรรมเปาโล (อาคารซันทาวเวอร์)
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา รสาทาวเวอร์
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา จามจุรีสแควร์
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา ธ.ทหารไทยธนชาต สนง.ใหญ่
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา วงศ์สว่าง
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา ถนนเพชรบุรี
สหคลินิกทันตกรรมและการแพทย์แผนไทย ที่ตั้ง ธ.ทหารไทยธนชาต สนง.ใหญ่ ชั้น 1


 สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุผล
คลินิกเวชกรรมเปาโลทั้ง 6 สาขา เป็นเครือข่ายบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเปาโล เกษตร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลสุขภาพคนทำงานโดยเฉพาะ ให้บริการด้วยแนวคิด “Easy To Access สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุผล เพื่อตอบโจทย์คนทำงาน” ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเจ็บป่วย ตรวจคัดกรองและป้องกันโรคผ่านบริการด้านต่างๆ โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางและยังเชื่อมั่นได้ในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำ 

       - ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค

       - ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

       - บริการสร้างเสริมสุขภาพองค์กร ด้วยการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนหมู่คณะ

       - บริการออกใบรับรองแพทย์ประเภทต่าง ๆ Work Permit , สมัครงาน , ทำใบขับขี่ , ใช้ศึกษาต่อหรือเข้าอบรม

ด้วยการดูแลของแพทย์ประจำคลินิกและพยาบาลที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด อำนวยความสะดวกลดระยะเวลาการรอคอย มีระบบการประสานงานจัดคิวพบแพทย์และเปิดประวัติเตรียมการรักษา ก่อนโทรติดตามให้เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาการใช้ยา อีกทั้งระบบทวนสอบความต้องการเรื่องเอกสารสำหรับพนักงานบริษัทที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีประกันสุขภาพ กรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ซึ่งคลินิกจะช่วยดูแลบริหารค่าใช้จ่ายในวงเงินการรักษาที่สมเหตุผล


Emergency Referral Service

รวมถึงบริการเป็นจุดประสานงานดูแลส่งต่อผู้ป่วย ในกรณีที่มีเหตุสุขภาพฉุกเฉินเกิดขึ้น ณ บริษัท โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยประเมินสถานการณ์ความรุนแรง และมีระบบบริหารจัดการติดตามรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที มีเครือข่ายของเครือโรงพยาบาลเปาโล พร้อมรับส่งเคสฉุกเฉินวิกฤต

 

พร้อมดูแลอย่างเข้าใจในสุขภาพคนทำงาน

ด้วยบริการคลินิกเวชกรรม เปาโล ทั้ง 6 สาขา

 

       คลินิกเวชกรรมเปาโล  

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น11 ห้องเลขที่ B1104 เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี – รังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพ 10900

โทร.02 617 6474, 081 625 5506   Fax. 02 617 6474  E- mail   [email protected]
Google Maps : https://paolohospital.info/493XUWG

       คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา รสาทาวเวอร์

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้นG ห้องเลขที่ 102 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพ 10900 

โทร. 02 937 1213 , 086 364 2867 Fax. 02 937 1213  E-mail : [email protected]

 Google Maps : https://paolohospital.info/3SliT1S 
 

       คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา ธ.ทหารไทยธนชาต สนง.ใหญ่

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาต  ชั้น1 เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพ 10900
โทร.02 273 7884 Fax.  02 273 7885  E- mail   [email protected]
Google Maps : https://paolohospital.info/3S7WaVP

     
 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา จามจุรีสแควร์
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
อาคารจตุรัสจามจุรี  ชั้น2 ห้อง 227 เลขที่ 319 ถ.พญาไท  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330
โทร. 02 118 2877 , 065 719 6411 Fax. 02 118 2877 E- mail [email protected]
Google Maps : https://paolohospital.info/3SkRop

       
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา วงศ์สว่าง

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
อาคารธนชาตวงศ์สว่าง  ชั้น B1 เลขที่ 333 ถ. รัชดาภิเษก  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพ 10800 
โทร. 02 022 0338  Fax. 02 022 0338  E- mail  [email protected]
Google Maps : https://paolohospital.info/47Jk

       
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา ถนนเพชรบุรี

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
อาคารธนชาต ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ชั้นG เลขที่ 1101 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400 
โทร. 02 117 4211  Fax.  02 117 4211  E- mail  [email protected]
Google Maps :  https://paolohospital.info/4bj


สหคลินิกเปาโล (บริการทันตกรรมและการแพทย์แผนไทย) ที่ตั้ง ธ.ทหารไทยธนชาต สนง.ใหญ่ ชั้น 1
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาต  ชั้น1 เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพ 10900
โทร.02 023 0001 Fax.  02 273 7885  E- mail
   [email protected]
Google Maps : https://paolohospital.info/4b8wuRm