อายุรกรรม
06-พ.ค.-2561
ดูแลอย่างเข้าใจ ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงสุขภาพโรคเรื้อรัง
คลินิกอายุรกรรม ให้บริการสำหรับผู้เข้ารับบริการที่มีปัญหาในโรคต่างๆ ด้วยมาตรฐานบริการ “รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ” ในทุกกระบวนการ โดยอายุรแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรการรับรองจากแพทย์สภาเกี่ยวกับการตรวจรักษาที่มีประสบการณ์

ให้บริการทางการแพทย์ของสุขภาพตามอาการที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆ ในร่างกายโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมดูแลวางแผนการรักษาร่วมกัน อาทิ โรคระบบประสาทและสมอง , โรคระบบทางเดินอาหาร,โรคไต , โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ , โรคปอด , โรคติดเชื้อ , โรคเลือด, โรคข้อ และรูมาตอยด์

  •    ให้การตรวจวินิจฉัย รักษาภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันโรคทั่วไป อาทิ โรคทั่วไป โรคระบาดตามฤดูกาล
  •    ให้การรักษาโรคประจำตัว ที่ต้องเข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
  •    บริการตรวจร่างกายทบทวนความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด
  •    บริการออกใบรับรองแพทย์ประเภทต่างๆ

Family Doctor...แนวทางการรักษาเสมือนดูแลคนในครอบครัว
ส่วนใหญ่แล้วโรคทางอายุรกรรมจะมีแนวทางการรักษาโดยการใช้ยา ที่จำเป็นต้องให้การดูแลด้วยบริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคระบาดตามฤดูกาล อาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน หรือการรักษากลุ่มที่มีปัญหาโรคประจำตัวโรคเรื้อรัง ซึ่งคลินิกอายุรกรรมมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ให้ความสำคัญกับการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ สร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันด้วยการให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีและการเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน โดยตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาแบบต่อเนื่องในเชิงเชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

รูปแบบการดูแลที่ให้บริการเสมือนเป็นแพทย์ประจำตัว-ประจำครอบครัว ที่ดูแลต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งกำหนดแผนการดูแลรักษารายบุคคลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ Care Team Service ทีมแพทย์และพยาบาลที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย มีระบบการประสานงานจัดคิวพบแพทย์และเปิดประวัติเตรียมการรักษาก่อนโทรติดตามนัดให้เข้ารับบริการ

Insurance SURE มั่นใจในการใช้สิทธิประกันชีวิต
บริการสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิประกันชีวิตเมื่อมาใช้บริการในรูปของประกันบริษัทคู่สัญญาที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ สำหรับผู้รับบริการที่มีสิทธิประกันสุขภาพรายบุคคล หรือโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานที่มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัท สามารถมาตรวจรักษาเมื่อเจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ภายในวงเงินที่แสดงอยู่หน้าบัตรและตามสิทธิการรักษาของเงื่อนไขกรมธรรม์ ด้วยระบบแฟกซ์เคลมเพื่อยืนยันความคุ้มครองรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกับเครือข่ายบริษัทประกันคู่สัญญาชั้นนำ

คลินิกอายุรกรรม  โรงพยาบาลเปาโล พระแดง โทร. 02 818 9000