โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาหลัก ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล ได้แก่ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์ผิวหนัง แพทย์โสต-ศอ-นาสิก แพทย์ออโธปิดิกส์ และแพทย์วิสัญญี ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สาขาพิเศษอื่นๆจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้เชิญมาร่วมให้บริการแก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลจึงสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้หลากหลายสาขา ยกเว้นโรคที่มีความรุนแรง หรือซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่นปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดหัวใจ การผสมเทียม การผ่าตัดสมองบางประเภทที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลจะส่งต่อเพื่อให้ได้ รับการรักษาที่เหมาะสมยังโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิ หรือโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS รวมทั้งโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย

คลินิกต่างๆ อาทิ คลินิกอายุรกรรม 24 ชั่วโมง, คลินิกศัลยกรรมทั่วไป, คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,คลินิกทันตกรรม ,คลินิกโรคหัวใจ ,คลินิกมะเร็ง ,คลินิกหู คอ จมูก ,คลินิกสูติและนรีเวช ,ศัลยกรรมสมอง ,คลินิคตา ฯลฯ


 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ศูนย์โรคเด็ก 24 ชม.
 • ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • ศูนย์ไตเทียม
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังทางด้านอายุรกรรม ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต Chronic Kidney Disease
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มเฉียบพลัน ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น Acute MI , Acute Stroke
 • การผ่าตัด Cataract
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยกุมารเวช
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
 • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ มีอาคาร 3 อาคาร
อาคาร A เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ประกอบด้วย
 • ชั้น 1 แผนกเวชระเบียน / แผนกฉุกเฉิน / เคาน์เตอร์คลินิกเด็ก / เคาน์เตอร์แผนกอายุกรรม / เคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ / เคาน์เตอร์แผนกแม่และเด็ก / แผนกเภสัชกรรม / แผนกการเงินนอก
 • ชั้น 2 ศูนย์ไตเทียม จำนวน 12 เตียง / แผนก ICU / ห้องคลอด ,ห้องเด็กอ่อน และห้องผ่าตัด
 • ชั้น 3 Ward 3 รับผู้ป่วยใน จำนวน 23 เตียง / สำนักงาน ,ศูนย์คอมพิวเตอร์ / แผนกบัญชี
 • ชั้น 4 Ward 4 รับผู้ป่วยใน จำนวน 15 ห้อง / แผนกกายภาพบำบัด
 • ชั้น 5 Ward 5 รับผู้ป่วยใน จำนวน 22 ห้อง

อาคาร B อาคารสูง 1 ชั้น ประกอบด้วย
 • แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
 • แผนกโภชนาการ
 • แผนก Mobile Check Up
 • ห้องอาหาร
 • ฝ่ายงานยานพาหนะ

อาคาร C อาคารสูง 1 ชั้น ประกอบด้วย
 • ห้องฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ห้องฝ่ายจัดซื้อ
 • ห้องคลังยา
 • คลังเก็บอุปกรณ์