แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์สุรินทร์ ดิกิจ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงณัฐพร สมสนิท

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิงศิริพร ประยูรหงษ์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิง พัชยาพรรณ ภุมิศิริวิไล

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นพ.ธนัฐรักษ์ พูนวงศ์ประเสริฐ

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน เเขนงสาธารณสุขศาสตร์ เเพทย์ประจำแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

ทพญ.ธิติมา อุดมชัย

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

นพ.ณัฏฐากร วิริยานุภาพ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์ธีรวัจน์ โกมลพฤตินันท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิงณิชนันทร์ วิเศษรัตน์

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

นายแพทย์ ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

พญ.น้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ

เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ เเละวัยรุ่นเด็ก

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ.วัสนัย ไกรสรกุล

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งวิทยานรีเวช

นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.อาจรีย์ เส้นทอง

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเร็งวิทยานรีเวช

นพ. ปิยนันท์ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์หัวใจ

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด