แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

แพทย์หญิง ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิง พัชยาพรรณ ภุมิศิริวิไล

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิงนลินี เชื้อวณิชากร

กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการเด็ก

พญ.กฤติญา ชัยโชติจินดา

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.พิทยา กนกจรรยา

แพทย์ชำนาญการโสต ศอ นาสิก

แพทย์หญิงลลิตา ทรงสถาพร

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์ปฐมภูมิ คูอนุพงศ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.ณฐพล ลิติตรานนท์

ชำนาญการด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

พญ.น้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ

เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ เเละวัยรุ่นเด็ก

พญฺ ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ภีญญ์ สามัญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้อง

ทพญ.อภิรดี ศรีประไหม

ทันตแพทย์ทั่วไป

นพ.วิศิษฐ์ นครชัย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด