ตรวจสุขภาพ
06-พ.ค.-2561
ตรวจประเมินสุขภาพก่อนร่างกายแสดงอาการ
แม้ปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นการประเมินภาวะสุขภาพร่างกายก่อนเกิดแสดงอาการของโรคจนยากต่อการรักษา...

ซึ่งปัจจุบันการแพทย์มีความก้าวหน้าจนสามารถตรวจได้ก่อนโรคลุกลาม หากพบความผิดปกติทำให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำถึงแนวทางการรักษาทันท่วงทีได้ตั้งแต่ระยะแรก ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายจากความรุนแรงในอนาคต

พร้อมให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพรายบุคคล
  • หลากหลายโปรแกรมทางเลือกที่ตอบโจทย์ในความต้องการ
  • ให้บริการโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  • มั่นใจถึงคุณภาพมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัยที่แม่นยำ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ จะให้ผู้รับบริการได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสม เพราะปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการดำเนินชีวิต , ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต , ประวัติพันธุกรรม หรือแม้กระทั่งปัจจัยความเสี่ยงจากการทำงานที่อาจทำให้เกิดโรค จึงมีการจัดโปรแกรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการสำหรับทุกคน
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามช่วงอายุ
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Seasonal Promotion
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนสมรส
  • ตรวจสุขภาพภาพก่อนเข้าทำงาน
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีแบบหมู่คณะ สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร

เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพ แพทย์ยังสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผ่านการฉีดวัคซีนรายบุคคล หรือรับคำแนะนำเรื่องยา โภชนาการและการออกกำลังกายเสริม จึงถือเป็นการประเมินร่างกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว


มั่นใจในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อสุขภาพคุณ
ด้วยระบบมาตรฐานตั้งแต่การบ่งชี้ผู้ป่วยรายบุคคล มาตรการทวนสอบและรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานของเทคนิคการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อความแม่นยำภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่ผ่านการกำกับประเมินรวมถึงการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยความร่วมมือของทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่ร่วมดูแล


ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02 818 9000  ต่อ 113