อายุรกรรม
06-พ.ค.-2561
  คัดกรองแยกโรคอย่างละเอียด เพื่อการรักษาอย่างตรงจุด
     เมื่อคุณหรือคนที่คุณรักเจ็บป่วย ไม่สบาย ปวดหัวตัวร้อน ท้องเสีย ก็จะมีคนแนะนำให้ไปพบแพทย์ซึ่งก็คืออายุรแพทย์ เพราะเป็นด่านแรกในการตรวจวินิจฉัย ซักประวัติ เพื่อคัดกรองแยกโรคที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลักษณะอาการที่ท่านกำลังเผชิญอยู่
  คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้บริการตรวจ วินิจฉัย เเละรักษาผู้ป่วยตั้งแต่อาการเจ็บป่วยเฉียบพลันตลอดจนอาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย บริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมอายุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เน้นการดูแลในเชิงเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ แบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ คล้ายเป็นแพทย์ประจำตัว ประจำครอบครัว หากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้ว อาจมีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ
  • อายุรกรรมทั่วไป (Internal Medicine)
  • อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)
  • อายุรกรรมโรคไต (Nephrology)
  • อายุรกรรมโรคสมองและระบบประสาท (Neurology)
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiology)
  • อายุรกรรมโรครูมาติสซั่ม (Rheumatology)

  ทุ่มเท พิถีพิถันทุกรายละเอียด
  คลินิกอายุรกรรม มีการทบทวนเรื่องของการใช้ยา อาหารเสริม ประวัติการแพ้ยา อาการ ตรวจเลือดในกรณีที่มีการส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางหรือมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ปอด คลื่นหัวใจ แล้วแต่ความจำเป็น เพื่อนำผลการตรวจทางร่างกายข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยไปพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ผลของการรักษาออกมาดีที่สุด ไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรือเกิดน้อยที่สุด
  นอกจากนี้ยังมีพยาบาลผู้ชำนาญการพร้อมทั้ง Family Nurse คอยดูแลผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้ผ่อนคลายความวิตกกังวล ให้ความสบายใจในการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยความอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
  ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
  เรามีการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก ทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว และเข้ารับการรักษาได้อย่างทันเวลา เช่น การตรวจสุขภาพ ตรวจความดันโลหิต การตรวจน้ำตาลและน้ำตาลสะสมแบบได้ผลภายใน 30 นาที ทำให้ไม่เสียเวลา อีกทั้งห้องเจาะเลือดและห้องตรวจอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ผู้รับบริการจึงมีความสะดวกเนื่องจากไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  สอบถามรายละเอียด อายุรกรรม 
  โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร.0-2271-7000 ต่อ 10198-99