กุมารเวช
06-พ.ค.-2561
ไว้ใจให้ศูนย์กุมารเวชดูแล...เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกน้อย
การที่ลูกน้อยมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี และพัฒนาการเป็นไปตามวัย ไม่เจ็บป่วยง่าย เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปรารถนา ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินจึงเดินหน้าพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อการดูแลอย่างรอบด้าน
ครอบคลุมทุกการบริการ และการรักษา
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้บริการทางการแพทย์สำหรับทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นแบบครบวงจร ด้วยบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กอย่างครอบคลุม ทั้งกลุ่มโรคทั่วไป กลุ่มโรคเฉพาะทาง รวมถึงกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมทั้งทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชซึ่งได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เฉพาะทางโดยตรงสำหรับการดูแลสุขภาพ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ยา และวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพด้วยบริการด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมในกระบวนการรักษา ตลอดจนการให้คำแนะนำและคำปรึกษา ทั้งด้านการดูแล สร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ไปจนถึงการป้องกันโรคที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนสำคัญของคุณได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะ เราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ศูนย์กุมารเวชจึงจำแนกการบริการออกเป็นด้านต่างๆ หลากหลายสาขา เพื่อรองรับการให้บริการทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น
• โรคติดเชื้อ
• โรคปอด
• โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
• โรคระบบต่อมไร้ท่อ
• โรคผิวหนัง
• โรคประสาทวิทยา
• ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
• ด้านระบบทางเดินอาหาร
• ด้านโภชนาการ
เน้นการดูแลแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ของเด็กๆ
เราเชื่อว่าเด็กๆ สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ด้วยความร่วมมือกันมอบความรักและความเข้าใจจากบุคคลในครอบครัว พร้อมกับพัฒนาการที่สมวัย โดยมีศูนย์พัฒนาการเด็ก (Developmental-Behavioral Pediatrics Center) เข้ามาดูแลโดยเฉพาะที่จะช่วยดูแลด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ ให้ลูกน้อยของคุณเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส เติบโตอย่างมั่นใจและมีพัฒนาการที่ดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่นี่เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว...เพื่อการดูแลอย่างละเอียดทั่วถึง
ปัจจุบันศูนย์กุมารเวชได้จัดสถานที่การบริการอย่างเป็นสัดส่วน มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่น ลดความกดดันและความตื่นกลัวของเด็กเมื่อต้องมาพบแพทย์ โดยให้ความสำคัญกับความสะอาด ปลอดภัย การป้องกันการติดเชื้อ จากสถานที่อุปกรณ์และของเล่นสำหรับเด็กโดยกระบวนการทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กุมารเวช
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 3 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10310-11