พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์เต้านม , ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์เต้านม , ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00