นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

วุฒิบัตร

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก
วัน เวลา
ไม่มีตารางออกตรวจ
นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ
นักกิจกรรมบำบัด


ประสบการณ์ทำงาน
  •    มิ.ย. พ.ศ. 2558 – ก.ค. 2560 นักกิจกรรมบำบัด ที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก Kids plus
  •    ส.ค. พ.ศ. 2560 – ต.ค. 2563 ผู้ช่วยสอน (TA) ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •      ***ได้รับเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง เหรียญทอง และศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด (จบแล้ว กำลังรอใบวุฒิการศึกษาค่ะ)*** 
  •      ***ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด เลขที่ ก.บ. 1004*** (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
จุดเด่นหรือจุดแข็งของพัฒนาการเด็ก
          การปฏิบัติงานทางกิจกรรมบำบัดจะประกอบไปด้วยการประเมินเพื่อหาปัญหาทางกิจกรรมบำบัดและให้การส่งเสริม บำบัดรักษา และฟื้นฟู โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ ซึ่งกิจกรรมที่ใช้จะผ่านการคิดวิเคราะห์กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้รับบริการหรือเด็กแต่ละบุคคลทั้งในแง่ของอายุ ความสามารถและความบกพร่อง ความชอบหรือความสนใจ วัฒนธรรม ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

          ซึ่งการปฏิบัติงานจะสามารถกระทำได้ทั้งกับเด็กปกติและเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ เช่น Autitic, ADHA, CP, Delayed development, Down syndrome ฯลฯ โดยในเด็กปกติจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในลำดับถัดไป เด็กจะมีความมั่นใจ และสามารถนำเอาศักยภาพที่ตนเองมีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ส่วนในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย ก็จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัยทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา สติปัญญา เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง เรียน เล่นกับเพื่อน ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเด็กที่ได้รับการฝึกทางกิจกรรมบำบัดจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (โดยระยะเวลาที่เห็นความเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไป 3 เดือน ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น) หากได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีระดับการตื่นตัวที่เหมาะสม มีสมาธิในการเรียนหรือทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกาย มีความมั่นใจในการทำกิจกรรมมากขึ้น ความเข้าใจในภาษาดีขึ้น คิดอย่างเป็นระบบ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น สามารถร่วมเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้น รู้จักการรอคอย และเคารพกฎ กติกา มากขึ้น

พัฒนาการเด็กมีความสำคัญต่อเด็กอย่างไร:            
           “พัฒนาการ” เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลหรือเด็กอย่างเป็นลำดับขั้น ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ โดยพัฒนาการที่สมวัยจะช่วยทำให้เด็กสามารถกระทำและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับอายุ

สิ่งที่อยากบอกกับผู้ป่วย
          “การทราบถึงปัญหาและการได้รับการกระตุ้นหรือการบำบัดรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ (early intervention) มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดรักษาหรือความก้าวหน้าของการบำบัดรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำกิจวัตรประจำวัน การเรียน การเล่น การเข้าสังคม เป็นต้น ”