โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงานกลุ่มปฏิบัติงานพิเศษ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
12-เม.ย.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
เตรียมความพร้อม...ก่อนเริ่มงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงานกลุ่มปฏิบัติงานพิเศษ

การตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยป้องกันและจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ การประเมินสุขภาพของพนักงาน การระบุปัญหาสุขภาพ และการป้องกัน อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก


*โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ*

รายการ

กลุ่มทำงาน
สัมผัสอาหาร

กลุ่มทำงาน
พื้นที่อับอากาศ

กลุ่มทำงาน
ที่สูง

ตรวจร่างกายซักประวัติ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

HbA1c
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT) 
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ

Hepatitis A Antibody (IgM)
ตรวจอุจจาระ

Stool Examination
ตรวจการเพาะเชื้อในอุจจาระ

Stool Culture
ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination
เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

Chest X-ray : (PA or AP 1Film)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG
รายการตรวจเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย

ตรวจการได้ยิน

Audiogram
ตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์

Plumonary function test by Spirometry
ตรวจการมองเห็นระยะไกล

VA 
สิทธิพิเศษในโปรแกรม

คูปองบริการอาหารว่าง

Complimentary Voucher

100.-100.-100.-

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD
ใบรับรองแพทย์

Medical Certificate
ราคาเหมาจ่าย(บาท) 

1,900.-2,800.-3,400.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว  
2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร 02 1500 900 ต่อ 5129
4.  ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567
5. ระยะเวลาในการเข้ารับบริการภายใน 31 มกราคม 2568             
6. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี                
7. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)      
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

 เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงาน สำหรับกลุ่มทำงานสัมผัสอาหาร - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงาน สำหรับกลุ่มทำงานพื้นที่อับอากาศ - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงาน สำหรับกลุ่มทำงานที่สูง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร