พญ.มัลลิกา วิ่งเดช

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

เวชปฏิบัติทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
อาทิตย์ 07:00 - 16:00