นพ. ศุภวิชญ์ สมิทธิเศรษฐ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 21:00
ศุกร์ 13:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 12:00