นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ 13:30 - 15:00