-

วิสัยทัศน์ | Vision

  • “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำประจำครอบครัว ที่ชาวสมุทรปราการให้ความไว้วางใจ

พันธกิจ | Mission

  • เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมทุกสาขาด้วยคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศด้วยวิทยาการที่เหมาะสมและทันสมัย และบริหารระบบการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ