พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นัดหมายแพทย์