นพ.จิตรภาณุ ญาณกิตติพิพัฒน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นัดหมายแพทย์