พญ.ลลิดา
Paolo Hospital Samutprakarn

Appointment
แพทย์หญิง ภาวิณี ธีรการุณวงศ์
Paolo Hospital Samutprakarn

กุมารเวชกรรมสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

Appointment
แพทย์หญิงวรรณดี คิดรุ่งเรือง
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
Assist.Prof.Dr.Wisit Kasetsermwiriya
Paolo Hospital Phaholyothin

Surgery

Appointment
Dr. Ornpailin Ratanapinsiri
Paolo Hospital Phaholyothin

Psychiatrist

Appointment