“รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ”

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิด เป็นที่ฟูมฟักจิตวิญญาณแห่งแรกของแบรนด์เปาโล เป็นที่สั่งสม ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ในการบริหารที่มีประสิทธิภาพของเครือโรงพยาบาลเปาโล ผมและครอบครัวโชคดี ที่มีโอกาส ได้สัมผัส ได้เติบโตร่วมกันมากับชาวเปาโล พหลโยธินทุกคน วันนี้ผมมีความมั่นใจและสามารถบอกได้เลยว่า บุคลากรของ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินทุกคน เรามีทั้งความภาคภูมิใจต่อการพัฒนาเติบโตขององค์กร มีทั้งความผูกพันต่อเพื่อน ร่วมงาน และผู้รับบริการอย่างลึกซึ้ง และไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใด เราทุกคนมีความรักในงานและหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง ผมมีความชื่นชมและภูมิใจในชาวเปาโล พหลโยธิน เป็นอย่างยิ่ง

มาถึงวันนี้ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ คือการออกจากระบบประกันสังคมและมีจุดมุ่งหมาย คือการ ดูแลรักษาและบริการกลุ่มเป้าหมายคนไข้ทั่วไป และคนไข้ชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้ โรงพยาบาลที่มีศักยภาพแห่งนี้ สามารถพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ผมเชื่อว่าพวกเราชาวเปาโล พหลโยธิน จะร่วมมือกันพัฒนาองค์กรอย่างเร่งด่วนในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านระบบคุณภาพ และด้านการบริการ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ผมได้มีโอกาสอ่านแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและแนวทางการทำงานร่วมกันที่เราเรียกว่า “Paolo Way” ที่ทาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้ร่างขึ้น ยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่า นี่จะเป็นการเป็นการตอกย้ำความชัดเจนในจุดยืนของการ เป็นHumanized Healthcare ของแบรนด์เปาโลให้แข็งแกร่งขึ้นอีก เป็นทั้งกลยุทธ์และวิธีที่เมื่อผนวกกับความสามารถของ บุคลากรในองค์กรแล้วนั้น ผมมั่นใจว่าจะสามารถนำพา องค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายนี้ได้อย่างราบรื่น และจะช่วยนำพา โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ มั่นคงและอบอุ่น ได้อย่างแน่นอน

รัก
We Before Me

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 2560-2563

ได้บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของเราในอนาคต แผนนี้จะเป็นกรอบที่จะนำพาแนวทางการทำงานของพวกเราในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมั่นใจในการบริการที่โดดเด่นของโรงพยาบาล ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นในธุรกิจ อุตสาหกรรมสุขภาพ ความแตกต่างที่ชัดเจนในการให้การบริการเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดจะนำมาซึ่ง การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรเราได้ เพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น เราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดในการดูแลผู้ป่วยและ แนวทางในการทำงานของพวกเราด้วยกันเอง โดยจะต้องเพิ่มความร่วมมือในการทำงานให้มากขึ้น สื่อสารกันให้มากขึ้น และต้องสร้างความเชื่อใจให้มากขึ้น

เราควรคิดในภาพกว้างที่เป็นมาตรฐานระดับโลกแล้วนำมาปรับใช้ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับมาตรฐาน การดูแลรักษาและในด้านนวัตกรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับโรงพยาบาลของเราให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล เราต้องมุ่งไป ข้างหน้าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนในด้านการดูแลผู้ป่วยนั้นเราจะต้องดูแลด้วยความเมตตาและความเอื้ออาทร อย่างทุ่มเทและต่อเนื่อง

สุดท้ายแล้ว ภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดแต่โรงพยาบาลจะต้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความแข็งแกร่ง จากภายใน องค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความร่วมมือ ความผูกพันของทีมแพทย์และพนักงาน รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ดี สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ