แพทย์หญิง พัชยาพรรณ ภุมิศิริวิไล

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาสูตินรีเวชทั่วไป
วัน เวลา
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 12:00