ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ม.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565
โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้องจำนวนวันนอนราคา
ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า ACL3 วัน 2 คืน159,000.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย

1. ค่าแพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์ เหมาจ่ายเฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
2. ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด
3. ค่าห้องพักฟื้นประเภท Standard คลิก จำนวนวันนอน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม
4. ค่าเวชภัณฑ์ และยาพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
5. ค่าอุปกรณ์มาตรฐานตามที่กำหนด สำหรับหัตถการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า
6. ค่าบริการกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด ตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
7. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด

 

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้

1. ค่ารายการตรวจทางห้องปฎิบัติการก่อนผ่าตัด ค่าตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
2. ค่าแพทย์ที่ปรึกษาร่วมวินิจฉัย นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่ม หรือต้องการพิเศษในการผ่าตัด
4. ค่าใช้จ่ายการให้เลือด และส่วนประกอบของเลือด นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าเวชภัณฑ์ และยากลับบ้าน
6. กรณีมีโรคประจำตัว เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

- แพ็กเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565
- การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือนัดหมาย ได้ที่ 1772 ต่อ กระดูกและข้อ

- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล