ทญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics)

นัดหมายแพทย์
พญ. ชุตินันท์ นิรมิตไชยนนท์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา

นัดหมายแพทย์