นพ. ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาผ่าตัดหัวไหล่ (Shoulder surgery) & เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

นัดหมายแพทย์
นพ. ประพนธ์ โกวิทวัฒนา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ประวิทย์ ส่งแสงเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. พงศกร บุบผะเรณู
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ Traumatic Orthopedic

นัดหมายแพทย์
นพ. ภัทร จุลศิริ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. เมธี คงเผ่าพงศ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกเท้า Foot and Ankle

นัดหมายแพทย์
นพ. วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและการเคลื่อนไหวผิดปกติในเด็ก Pediatric Orthopedic and movement disorder

นัดหมายแพทย์
นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กล้ามเนื้อเอ็นข้อมือ Hand Surgery

นัดหมายแพทย์
นพ. สุขุม งามกิติเดชากุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ Traumatic Orthopedic

นัดหมายแพทย์
นพ. สุรชัย รัตนเสรีเกียรติ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกกล้ามเนื้อเอ็นข้อมือ Hand Surgery

นัดหมายแพทย์
พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

นัดหมายแพทย์