นพ. ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

Information Not found.

วุฒิบัตร

จิตแพทย์
วัน เวลา
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์

ปริญญาโททางด้านจิตเวชการเสพติด

King's College London

วุฒิบัตรทางด้านการใช้ยาทางจิตเวช

British Association for Psychopharmacology


นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ศึกษาต่อวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ ที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ และมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อปริญญาโท ที่ King's College London ในสาขาจิตเวชการเสพติด รวมไปถึงศึกษาในด้านการใช้ยาทางจิตเวชจาก British Association for Psychopharmacology ร่วมกับการเรียนแขนงการบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรมจาก Oxford Cognitive Therapy Centre ทั้งนี้คุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการศึกษาว่า...

ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนแพทย์ หมอมีความสนใจในเรื่องของอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และแรงจูงใจของมนุษย์ จริงๆ ก็สนใจมาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว คือสนใจในด้านจิตวิทยาเพราะว่าเคยอ่านหนังสือแนวจิตวิทยาค่อนข้างเยอะ พอมาเรียนคณะแพทยศาสตร์ก็เห็นว่ามีแขนงพฤติกรรมศาสตร์ แล้วก็เป็นสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ที่มีการเรียนทั้งในปี 3 และปี 5 ก็เลยสนใจทางด้านนี้มาตลอด

 

รักษาคนไข้ทางจิตเวช ต้องรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คนไข้ของคุณหมอธีรยุทธ ส่วนใหญ่จะมาด้วยปัญหาการนอนไม่ดี นอนไม่หลับ ซึ่งหากเจาะลึกลงไปก็มักพบว่าเป็นโรควิตกกังวลกับโรคซึมเศร้า หรือบางรายมาด้วยปัญหาเรื่องความเครียด อารมณ์ไม่ปกติ มีปัญหาการควบคุมอารมณ์ รวมถึงในกลุ่มปัญหาการใช้สารเสพติด ซึ่งมักจะพ่วงปัญหาอื่นๆ มาด้วย เช่น โรคซึมเศร้า วิตกกังวล หรือว่าอาการทางจิตบางอย่าง ที่พบไม่มากนักคือกลุ่มโรคจิตเภท หรือเป็นกลุ่มโรคทางจิต โรคไบโพลาร์ รวมไปถึงกลุ่มอาการพวกสมองเสื่อม หรือว่าพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆ เช่น สมาธิสั้น เป็นต้น...

โรคทางจิตเวชคือการเจ็บป่วย ซึ่งส่วนหนึ่งมักเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมอง ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสารจุดประสาทบางอย่าง รวมถึงเกิดจากวิธีคิดซึ่งบางทีก็สัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสดงออกที่ผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งก็เหมือนกับการเจ็บป่วยทางกายที่สามารถรักษาได้ เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าตนเองกำลังมีปัญหา การเข้ามาคุยจะเป็นการช่วยกันหาสาเหตุ และหาทางออกที่ส่วนใหญ่คนไข้จะทำเองคนเดียวไม่ได้

เคียงข้างทุกปัญหาอย่างเข้าใจ ใส่ใจทุกความรู้สึก

คุณหมอธีรยุทธ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชศาสตร์พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในกลุ่มโรค กลุ่มอาการ หรือพฤติกรรมผิดปกติทางจิตเวช การบำบัดรักษาพิเศษ อาทิ การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่ จิตบำบัดรายบุคคล รวมไปถึงการตรวจประเมินพิเศษเพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อการแปลงเพศด้วย...

 

โรคทางจิตเวชหากไม่ทำการรักษาก็อาจจะส่งผลให้เราเป็นโรคทางกายได้ เช่น ภาวะซึมเศร้าที่ไม่ได้ดูแลตัวเองก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางกายตามมา เช่น น้ำหนักลดลง มีภาวะทุพโภชนาการ หรือคนไข้อาการทางจิตซึ่งไม่ได้ดูแลตัวเองมีการตัดสินใจบกพร่องไป มีการหันไปใช้ยาเสพติด ก็เพิ่มโอกาสทางการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้เหมือนกัน

 

บำบัดคนไข้ติดสุรา ด้วยแรงจูงใจและการใช้ยาร่วมรักษา

การรักษาอาการติดสุรา คนไข้จะต้องมีความคิดที่อยากเข้ารับการรักษา โดยคุณหมอจะพูดคุยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีเพิ่มขึ้นเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้ครอบครัวและคนรอบข้างควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการรักษา ที่เหลือจะเป็นความเชี่ยวชาญของคุณหมอในการรักษา ทั้งการถอนพิษสุราด้วยยาและการให้ยาป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ และฟื้นฟูด้วยวิธีต่างๆ เช่น เสริมกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ลดตัวกระตุ้นในการกลับไปดื่ม มีการแนะนำวิธีการปฏิเสธเพื่อนที่ชวนดื่ม การไม่ไปในสถานที่หรือบรรยากาศที่สุ่มเสี่ยง เป็นต้น

การรักษาคนไข้ทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจกัน เป็นความสัมพันธ์เชิงการรักษาระหว่างหมอกับคนไข้ คล้ายๆ กับการร่วมมือกันแก้ปัญหา หมอจะต้องเน้นที่การรับฟังเป็นหลัก เพราะว่าคนไข้มาด้วยความทุกข์ทางใจ เขาก็ต้องการผู้รับฟัง และเป็นการฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมอจะมองว่าหากตนเองต้องยืนอยู่ในจุดเดียวกับคนไข้จะรู้สึกหรือทำอย่างไร ในการฟังหมอจะนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ เช่น การสะท้อนความรู้สึก การตั้งคำถาม การชวนคนไข้คิดไปในทางที่แตกต่างจากเดิม หรือว่าการสรุปใจความจากบางประโยคของคนไข้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้คนไข้รับรู้ได้ว่าเรากำลังสนใจและพยายามเข้าใจเขา กำลังช่วยเขาเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เขาทุกข์ให้เบาบางลงหรือหายไป

 

ถ้าเป็นในส่วนของทางจิตเวชจะมีอะไรที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น คือ การบำบัดรักษาเชิงจิตใจ เชิงพฤติกรรม เช่น ปรับพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดโรคหรือพฤติกรรมที่ทำให้โรคดำเนินอยู่ต่อเนื่อง ปรับวิธีคิดที่ทำให้อารมณ์ทางลบดำเนินไปเรื่อยๆ และยังอาจต้องให้คนในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา เพื่อการบำบัดแบบเป็นระบบเมื่อคนไข้กลับไปอยู่บ้าน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาโดยมองทุกอย่างเป็นองค์รวม

ดูแลรักษาแบบองค์รวมทั้งทางกายและทางใจ

ไม่ใช่รักษาเฉพาะโรคทางจิตใจ แต่คุณหมอธีรยุทธ จะดูแลไปถึงภาวะทางกายที่สัมพันธ์กับโรคทางจิตใจ เรียกว่าเป็นการรักษาแบบองค์รวม...

 

หมอจะทำงานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา นักบำบัดสาขาต่างๆ รวมถึงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ หมอจะคำนึงถึงการตรวจวินิจฉัยว่าต้องมีความแม่นยำ การดูแลรักษาต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็ตาม

 

นอกจากการตรวจรักษาคนไข้แล้ว คุณหมอธีรยุทธ ยังเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและโท รวมถึงประกาศนียบัตรบัณฑิต อีกทั้งยังเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานประชุมวิชาการต่างๆ ในเรื่องการรักษาทางจิตเวช และการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ในด้านการสื่อสารออนไลน์ คุณหมอเป็นแอดมินเพจ Addiction Talk-จิตแพทย์อยากเล่า by TSAP ซึ่งเป็นเพจของชมรมจิตเวชการเสพติดแห่งประเทศไทย ที่ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเสพติด และจิตวิทยาต่างๆ ซึ่งเหมาะกับทั้งผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านนี้การบำบัดรักษาพิเศษ

จิตบำบัดรายบุคคล

การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม

การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่

การตรวจประเมินพิเศษ

การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ

กลุ่มโรค

ความเครียด และการปรับตัว

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ

โรคทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า อารมณ์สองขั้ว

โรควิตกกังวล เช่น แพนิค กลัวเป็นโรคร้าย กลัวการเข้าสังคม กลัวสิ่งของ

โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ

โรคจิตเภท โรคจิตชนิดอื่นๆ

ปัญหาความจำ โรคสมองเสื่อม

โรคแอสเพอร์เกอร์

โรคสมาธิสั้น

กลุ่มอาการหรือพฤติกรรมผิดปกติ

ปัญหาการนอน เช่น นอนไม่หลับ นอนหลับยาก ฝันรบกวน นอนหลับไม่สนิท

ปัญหาการกิน เช่น การรับประทานมาก/น้อย ผิดปกติ เบื่ออาหาร

คิดลบ คิดมาก กังวลง่าย ตื่นเต้นง่าย ความรู้สึกผิด
อารมณ์ผิดปกติ เช่น หงุดหงิดง่าย เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่มีความสุข

ผิดหวัง สูญเสียคนสำคัญ

บุคลิกภาพ เช่น อารมณ์รุนแรง คิดมาก แยกตัวไม่เข้าสังคม

ไม่มั่นใจในตัวเอง
เจ็บปวดเรื้อรัง

ไม่สบายเรื้อรัง โดยไม่พบสาเหตุทางกาย

ปัญหายาเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติดอื่นๆ

ปัญหาพฤติกรรมเสพติด เช่น ติดเกมส์ ติดการพนัน

พฤติกรรมซ้ำๆ เช่น ดึงผม กัดเล็บ โกหก

ความคิดหวาดระแวง หูแว่ว ภาพหลอน หลงผิด

ปัญหาความสัมพันธ์ ในครอบครัว คู่สมรส ความรัก

ปัญหาผู้สูงอายุ