PAOLO KASET FAIR โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check

สามารถเข้ารับบริการครั้งแรกก่อนวันที่ 30 เมษายน 2566

PAOLO KASET FAIR โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

PAOLO KASET FAIR โปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Your Life

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LIVE YOUR LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LIVE YOUR LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

ผู้สูงอายุ ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพ

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายของมนุษย์เราก็จะเสื่อมลงตามธรรมชาติ โดยเฉพาะความเสื่อมจากภายในของอวัยวะต่าง ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Allianz Prestige Health Care 2022

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HAPPY TRAVEL

สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HAPPY TRAVEL

สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง HAPPY TRAVEL

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง HAPPY TRAVEL

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT FOCUS

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT FOCUS

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

PAOLO KASET FAIR โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT FOCUS

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

ตัวเลขในผลตรวจสุขภาพ..บอกอะไรบ้าง

การเข้าใจผลตรวจสุขภาพพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่เราควรรู้เมื่อไปตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check&Shine

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Paolo Mom & Me

สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ วันที่ 12 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2565

โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ

โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตการเจ็บป่วยที่กว้าง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือด