พญ.จิตรพรรณี บุญคงทอง

จักษุแพทย์

วุฒิบัตร

จักษุแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 16:00 - 18:00
เสาร์ 16:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 10:00