แพทย์หญิงพิชญา เชื้อพานิชย์

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขากระจกตา
วัน เวลา
ศุกร์ 09:30 - 13:00