แพทย์หญิง ณัฐพร นรเศรษฐวณิชย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร
วัน เวลา
เสาร์ 08:00 - 12:00