วัคซีนไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ข้อดีของการฉีดวัคซีน
- ป้องกันไข้หวัด 4 สายพันธุ์
     - สายพันธุ์ A H1N1, A H3N2, B Victoria, B Yamagata
- ลดความเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัด
- ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
Danger! กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน
- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
- เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
- สตรีตั้งครรภ์
- ผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม
- ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว
แนะนำควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดในแต่ละปี 
คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0 2271-7000 ต่อ วัคซีน