ดูแลตัวเอง เมื่อเป็นเบาหวาน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
18-ก.พ.-2564
         สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถเผชิญหน้า และอยู่กับโรคเบาหวานได้คือ “ตัวผู้ป่วยเอง” เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อปัญหาที่สำคัญยิ่งของหลายๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็น 1ใน 5 สาเหตุของการเสียชีวิต และก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพตา ไต หัวใจ หลอดเลือดแดง เราสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้โดยการปรับด้านอาหาร การออกกำลังกาย และยาให้เหมาะสม ซึ่งตัวผู้ป่วยต้อง

ให้ความร่วมมือกับแพทย์ เพื่อกำหนดเป้าหมายการรักษาที่เหมาะสม ปัจจุบันเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาด ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ 
จากผลสำรวจ พบว่าผู้เป็นเบาหวาน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวานเอง ได้แก่ กิจกรรมทางกายภาพ เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ความเพียงพอของรายได้ ระยะเวลาที่ป่วยความเครียด อาการบาดเจ็บตามร่างกาย เช่น แผลต่างๆ และการช่วยเหลือตนเอง

ดูแลจิตใจของผู้เป็นเบาหวานอย่างไร

       เมื่อรู้ว่าเป็นเบาหวาน ซึ่งทราบดีว่าเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด แม้จะไม่รุนแรงในระยะเริ่มต้น แต่อาจมีโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง ก่อให้เกิดทุพพลภาพ และโรคแทรกซ้อนซึ่งอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น เมื่อทราบว่าตนเองเป็นเบาหวานอาจเกิดความรู้สึกต่อต้าน และรู้สึกฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายที่ต้องมีภาระในการบำบัดรักษาเบาหวานทำให้กิจวัตรประจำวันของตนเองต้องเปลี่ยนไป บางคนมีอาการไม่ยอมรับความจริง ไม่กล้าไปพบแพทย์ ไม่ยอมรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับโรคจากใครทั้งสิ้น หรือพยายามปกปิด และทำตัวเหมือนไม่ได้เป็นเบาหวาน เมื่อต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ก็จะพยายามควบคุมทุกอย่างให้คนรอบข้างเห็นว่าไม่ได้เป็นเบาหวาน แต่หลังจากนั้นก็ปล่อยปละละเลยเช่นเดิม ขณะเดียวกันผู้ที่ยอมรับความจริงและให้ความร่วมมือ ก็จะพยายามบำบัดรักษาอาการเบาหวานที่เกิดกับตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

ทั้งนี้ ไม่ว่าสุขภาพจิต และอารมณ์ของผู้เป็นเบาหวานจะแสดงออกมาในลักษณะใด สมาชิกในครอบครัวหรือคนรอบข้างควรเข้าใจ และให้กำลังใจ พยายามอธิบายให้ผู้เป็นเบาหวานเข้าใจถึงสาเหตุ และวิธีการรักษาด้วยความมีเหตุมีผล ให้ผู้เป็นเบาหวานพยายามปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันในรูปแบบใหม่ และสามารถอยู่กับเบาหวานได้อย่างปกติ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถเผชิญหน้า และอยู่กับโรคเบาหวานได้คือ ตัวผู้เป็นเบาหวานเอง หากท้อแท้ไม่ยอมช่วยเหลือตัวเอง หรือไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากับแพทย์ ก็ยากที่จะประคับประคองให้อยู่กับเบาหวานอย่างปกติสุขได้ คนรอบข้าง หรือสมาชิกในครอบครัวคงทำได้เพียงให้กำลังใจ ปลอบใจ อธิบายด้วยเหตุผล เพื่อให้ตัวผู้เป็นเบาหวานเกิดความรักตัวเอง และเข้าใจถึงความห่วงใยของคนรอบข้าง ทำให้เกิดกำลังใจในการรักษาตนเอง ถึงแม้เบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีคนจำนวนมากที่ตั้งใจดูแลรักษาสุขภาพ พยายามควบคุม และอยู่กับโรคเบาหวาน จนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติ

สิ่งที่ผู้เป็นเบาหวานพึงปฎิบัติ มีดังนี้
  • หมั่นไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
  • เป้าหมายอยู่ที่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับคนปกติให้มากที่สุด
  • มีแผนการรักษาคือ ควบคุมอาหาร ด้วยการปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ออกกำลังกาย
  • พบแพทย์ตามกำหนด เพื่อตรวจร่างกายและประเมินอาการเบาหวาน และหาทางปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาโรคเบาหวานให้เหมาะสมกับตัวผู้ป่วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ เบาหวานและเฉพาะโรค