หมายเหตุ กำหนดรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรายการตรวจพิเศษก่อนการผ่าตัด ดังนี้ CBC , Glucose , PT , PTT , SGPT , BUN , Creatinine , Electrolyte , Anti HIV , Hct , UA , X-ray , EKG ชุดเหมาจ่าย Pre-Op 5,500 บาท G9ZM004 กรณีต้องการใช้ข้อ Mobile ชำระเพิ่ม 20,000 บาท

กรณีที่ต้องการใช้โปรแกรมตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด ดังนี้ CBC , Glucose , Bilirubin , Alk.Phosphatase , Creatinine , Anti HIV , Chest X-ray , EKG ชุดเหมาจ่าย Pre-Op ราคา 3,500 บาท G9ZM003  ไม่รวมรายการต่อไปนี้

โปรแกรมเหมาจ่ายรวมรายการดังต่อไปนี้ ค่าแพทย์ทำหัตถการ รายละเอียดรายการยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมนอนพักฟื้น Observe Admit Package พร้อมอาหาร 1 มื้อ โปรแกรมส่องกล้องเหมาจ่าย ไม่รวมรายการต่อไปนี้

หมายเหตุ กำหนดรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรายการตรวจพิเศษก่อนการผ่าตัด ดังนี้ CBC , FBS , Creatinine , Electrolyte , Anti HIV , Chest X-ray ชุดเหมาจ่าย Pre-Op 3,500 บาท G9ZM004 ไม่รวมรายการต่อไปนี้ ยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องจากการผ่าตัด

หมายเหตุ กำหนดรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรายการตรวจพิเศษก่อนการผ่าตัด ดังนี้ CBC , FBS , Creatinine , Electrolyte , Anti HIV , Chest X-ray ชุดเหมาจ่าย Pre-Op 3,500 บาท G9ZM004 ไม่รวมรายการต่อไปนี้ ยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องจากการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

เงื่อนไขโปรแกรม ไม่รวมค่าห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารับการผ่าตัด / ไม่รวมยากลับบ้าน ยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ของใช้ในและนอกห้องผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด ค่าแพทย์ผ่าตัดเหมาจ่าย รวมค่าแพทย์เยี่ยม ในกรณีมีภาวะแทรกซ้อนอื่นไม่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ต้องการใช้โปรแกรมตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด ดังนี้ CBC , Glucose , Bilirubin , Alk.Phosphatase , Creatinine , Anti HIV , Chest X-ray , EKG ชุดเหมาจ่าย Pre-Op ราคา 3,500 บาท G9ZM003  ไม่รวมรายการต่อไปนี้ ยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องจากการผ่าตัด

ราคาเหมาจ่าย (บาท) รายเดือน 15 วัน 7 วัน 1 วัน 55,900 29,900 13,900 1,900 ชุดตรวจสุขภาพก่อนแรกเข้า  2,500 บาท (G9ZM007) รายการตรวจ ตรวจร่างกายร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination) ตรวจประเมินคัดกรองเพื่อนำมาวางแผนการดูแลเฉพาะรายบุคคล โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Consulting & Treatment Planning)

สิทธิพิเศษ…สำหรับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพรายสามัญหรือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ค่าห้อง (HS) ตั้งแต่ 2,000 ฿. พักห้องเดี่ยว Standard ราคา 4,800 ฿  “ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง”  วันนี้ – 30 เมษายน  2560

ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์         2,500 บาท

Page 1 of 31 2 3