ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ ตั้งแต่ 30 ปี จนถึง 60 ปีขึ้นไป แบ่งตามความเหมาะสมของการตรวจในแต่ละช่วงอายุ

checkup-age30

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (อายุน้อยกว่า 30 ปี)

Value For Life Silver  ราคา 2,500 บาท

เหมาะสำหรับผู้ทีมีอายุตำกว่า 30 ปี หรือผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน หากมีปัจจัยเสียงอื่นๆ อาทิ มีโรคประจำตัว ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค หรือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิต  การทำงานทีมีความเสี่ยงต่อโรคควรตรวจพิเศษเพิ่มเติมตามคำแนะนำจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง   (Vital signs)
 • เอกซเรย์ปอดฟิลม์ใหญ่ ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report
 • คูปองอาหารบุฟเฟต์    Buffet Set

checkup-age40

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (อายุน้อยกว่า40 ปี)
Value For Life Gold  ราคา 5,000 บาท

เหมาะสำหรับผู้ทีมีอายุน้อยกว่า 40  ปี  ที่ต้องการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน และมุ่งเน้นค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้,มะเร็งตับ และความผิดปกติในช่องท้องส่วนบน

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)
 • เอกซเรย์ปอดฟิลม์ใหญ่ ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์ (Chest X-ray)
 • อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน/หรือส่วนล่าง (Ultrasound Upper / Lower)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)
  • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือด(GlycatedHb – HbA1c)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด (Cholesterol)
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด(Triglyceride)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • ตรวจการทำงานของตับ(SGOT)
  • ตรวจการทำงานของตับ(SGPT)
  • ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ (Alkaline Phos)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด (Creatinine)
  • ตรวจอัตราการกรองไต (eGFR)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  (AFP)
 • สำหรับผู้ชาย
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • สำหรับผู้หญิง
  • ตรวจภายใน โดยสูตินรีแพทย์ (PV)
  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Check Up Report)
 • คูปองอาหารบุฟเฟต์ (Buffet Set)

checkup-age50-60

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (อายุ 40 ปีขึ้นไป)

Value For Life Platinum ผู้ชาย ราคา12,500 บาท  ผู้หญิง ราคา 15,500 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่ต้องการตรวจอย่างละเอียด และมุ่งเน้นค้นหาความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และความเสื่อมของกระดูก

 รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)
 • ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Findus Cemara (Findus Cemara)
 • เอกซเรย์ปอดฟิลม์ใหญ่ ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Density 2 Point)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือด (GlycatedHb – HbA1c)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด  (Cholesterol)
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด  (Triglyceride)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง  (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ  (LDL)
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  • ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ (Alkaline Phosphatase)
  • ตรวจหาโปรตีนในตับ (Total Protein)
  • ตรวจระดับโปรตีนในเลือด (Albumin)
  • ตรวจสารประกอบโปรตีนในเลือด (Globulin IgG)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  • ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด (Creatinine)
  • ตรวจอัตราการกรองไต (eGFR)
 • ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหาระดับฮอร์โมนในร่างกาย
  • การตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Thyroid Stimulating Hormone – TSH)
  • การตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Free T4)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • สำหรับผู้ชาย
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • สำหรับผู้หญิง
  • ตรวจภายใน โดยสูตินรีแพทย์ (PV)
  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125 – Ovary Cancer)
  • ตรวจหามะเร็งเต้านม  (Digital Mammogram)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Check Up Report)
 • คูปองอาหารบุฟเฟต์ (Buffet Set)

เลือกรายการตรวจได้ 1 รายการ

 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
 • ตรวปริมาณหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (Calcium Scoring)
 • ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมอง (TCD)

checkup-age50

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (อายุ 50 ปีขึ้นไป)

Value For Life Exclusive ผู้ชาย ราคา 15,000 บาท  ผู้หญิง ราคา 17,900 บาท

เหมาะสำหรับผู้ทีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป  อายุที่เพิ่มมากขึ้น ความเสื่อมของร่างกายมากขึ้น  ต้องการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มมากขึ้นด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง  มุ่งเน้นค้นหาความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และความเสื่อมของกระดูกและข้อ

 รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)
 • ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Findus Cemara (Findus Cemara)
 • เอกซเรย์ปอดฟิลม์ใหญ่ ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Density 2 Point)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (GlycatedHb – HbA1c)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด (Cholesterol)
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  • ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ (Alkaline Phosphatase)
  • ตรวจหาโปรตีนในตับ (Total Protein)
  • ตรวจระดับโปรตีนในเลือด (Albumin)
  • ตรวจสารประกอบโปรตีนในเลือด (Globulin IgG)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  • ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด (Creatinine)
  • ตรวจอัตราการกรองไต (eGFR)
 • ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
 • ตรวจหาระดับฮอร์โมนในร่างกาย
  • การตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Thyroid Stimulating Hormone – TSH)
  • การตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (Free T4)
 • ตรวจหาวิตามินในร่างกาย (เลือกตรวจ 1 รายการ)
  • ตรวจระดับวิตามินในเลือด (Vitamin D 25-OH Total)
  • ตรวจระดับวิตามิน B12 Vitamin B12 + Folic
 • สำหรับผู้ชาย
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
  • ตรวจหาระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนในร่างกาย (Testosterone)
 • สำหรับผู้หญิง
  • ตรวจหาระดับฮอร์โมนอีสโทรเจนในร่างกาย (Estrogen hormone)
  • ตรวจภายใน โดยสูตินรีแพทย์ (PV)
  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125 – Ovary Cancer)
  • ตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Check Up Report)
 • คูปองอาหารบุฟเฟต์ (Buffet Set)

เลือกรายการตรวจได้ 1 รายการ

 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
 • ตรวปริมาณหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (Calcium Scoring)
 • ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมอง (TCD)