vision

วิสัยทัศน์ | Vision

 • “โรงพยาบาลชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นไปยัง ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ร่วมกับ ผลการรักษาและนวัตกรรมที่โดดเด่น

พันธกิจ | Mission

 • “เพื่อให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การดูแลรักษาที่แตกต่างในเชิงบวก โดยใช้กระบวนการดูแลรักษาที่เป็นเลิศผ่าน วิถีแห่งเปาโล พหลโยธิน 

ปรัชญา | Philosophy

 • รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ

นโยบายคุณภาพ

 • คํานึงถึงคุณภาพในทุกขั้นตอนปฏิบัติ

ค่านิยม | Core Value

 • C | Care
  – การดูแล : เราจะ…ให้การดูแลผู้ป่วยตามลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 • I | Integrity
  – ความซื่อสัตย์ : เราจะ…มีความซื่อสัตย์และตรงไปตตรงมาในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงพนักงานทุกคนด้วย
 • R | Respect
  – การยอมรับนับถือ : เราจะ…เคารพในสิทธิผู้ป่วยและพนักงาน รวมถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • C | Collaboration
  – ความร่วมมือ : เราจะ…เปิดโอกาสหาแนวทางและกระตุ้นให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วม ในการบนิหารงานในองค์กร
 • L | Learning
  – การเรียนรู้ : เราจะ…นำข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้องกับการรักษามาใช้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • E | Efficiency
  – ความมีประสิทธิภาพ : เราจะ…ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการใช้ระบบ Lean Management เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์และผลลัพธ์การรักษาที่ดี

mission-3

เข็มมุ่ง/จุดเน้น | Direction

 1. พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านคุณภาพและความปลอดภัยเหนือมาตรฐาน (Quality & Safety)
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่อบอุ่น อ่อนโยน และคุ้มค่าคุ้มราคา (Nice Services & Reasonable Price)
 3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)

mission-1

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการและกฏระเบียบ หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่โรงพยาบาลเกี่ยวข้อง ที่ออกมาควบคุมกำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและอันตรายจากการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อ และความเสี่ยงต่างๆการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตรายจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล
3. จัดทำ ทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามนโยบายที่กำหนดไว้
5. โรงพยาบาลจะปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเกิดความตระหนักในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. โรงพยาบาลจะดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 2 % ภายในปี 2558 จากระดับการใช้พลังงานในปัจจุบัน
2. โรงพยาบาลจะให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านพลังงาน และดำรงรักษาระบบการจัดการพลังงานไว้
3. โรงพยาบาลจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
4. โรงพยาบาลจะกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการทบทวนประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ ปี
5. โรงพยาบาลจะสนับสนุนการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ

“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ที่เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากร ผู้รับบริการ และชุมชนเสมือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ ภายในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อภาวะสุขภาพ”

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ

1. โรงพยาบาลจะวางแผน จัดการ ดูแล และควบคุม เรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศ ระบบโครงข่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในระบบมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ รักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ และระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาบริการที่โรงพยาบาลทำกับผู้ใช้บริการ ภายใต้กรอบแห่งกฏหมายข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มาตรการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ถือเป็นหน้าที่ที่พนักงานทุกคนในโรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติตาม และหากมีการฝ่าฝืน ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยโรงพยาบาลจะแจ้งมาตรการความปลอดภัยให้พนักงานทราบ
3. มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ครอบคลุมถึง คู่ค้า คู่ความร่วมมือโดยโรงพยาบาลถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือทราบถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
4. โรงพยาบาลจะดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัย ของสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อม
5. โรงพยาบาลจะควบคุมและบริหารการใช้ข้อมูล โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้ข้อมูลตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่มีความสำคัญ

เป้าหมายความปลอดภัย (Patient Safety Goals)

1. ลดความคลาดเคลื่อนการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยผิดพลาด
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลค่าวิกฤต
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการรับคำสั่งด้วยวาจา
3. ลดความคลาดเคลื่อนการให้ยาและสารน้ำความเข้มข้นสูง
4. สร้างความมั่นใจในการทำผ่าตัดให้ถูกตำแหน่ง ถูกหัตถการ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการล้างมือเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
6. เพิ่มความปลอดภัยผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ทรุด ลื่น หกล้ม ตกเตียง ในโรงพยาบาลบาล