กิจกรรมสร้างอาคารเรียนหลังที่ 10 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.)
ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2559