สาเหตุโรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหาร ไม่ถือเป็นโรคอันตรายแต่หากปล่อยไว้จนเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น เช่น ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ และกระเพาะอุดตน ก็อาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้