ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

การตรวจสุขภาพนอกจากมีเป้าหมายเพื่อประเมินภาวะของสุขภาพ หรือ หาความเสี่ยงในการเกิดโรคแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนธรรมดาที่มีสุขภาพปกติแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งกับกลุ่มคนอีกกลุ่มนึง นั่นก็คือ กลุ่มคนที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างประเทศ หรือ คนที่ต้องไปทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการไปทำงานด้วยตนเอง มีตัวแทนหรือบริษัทจัดหางานสรรหา กรมการจัดหางาน เป็นผู้ติดต่อให้ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งก็คือ การตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงาน ยังต่างประเทศ ซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อกำหนดที่ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศทุกคน ในเกือบทุกประเทศทั่วโลกไม่อาจเลี่ยงได้

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ

1.การตรวจเช็คสุขภาพก่อนที่เราจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น

สามารถช่วยประเมินความเสี่ยงทางด้านภาวะสุขภาพของเราได้ เช่น ทำให้ทราบว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมสำหรับการทำงานหรือไม่ เพราะหากสุขภาพไม่พร้อมย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ซึ่งหากเกิดการล้มป่วยหรือบาดเจ็บย่อมเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างแน่นอน และที่สำคัญนายจ้างก็คงไม่อยากต้องมานั่งรับผิดชอบดูแลหากเราเกิดการเจ็บป่วยระหว่างที่ทำงาน

2. สำหรับบางประเทศการมีโรคประจำตัวจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

โดยเฉพาะหากงานที่ต้องทำนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างใช้แรงงาน การมีโรคประจำตัวอาจจะส่งผลให้อาการกำเริบรุนแรง เมื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ดังนั้นหากตรวจพบว่าบุคคลนั้นมีโรคประจำตัวอาจจะส่งผลต่อการไปทำงานได้ สำหรับโรคต้องห้ามของการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศส่วนใหญ่ จะประกอบไปด้วยโรควัณโรค โรคปอด ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และโรคแอดส์ โดยอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละเงื่อนไขของแต่ประเทศ

ตอบโจทย์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยทางเลือกที่หลากหลาย

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย 
2. โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลี 
3. โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ ( ทุกประเทศ ) ยกเว้น ประเทศ อิสราเอล บรูไน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน เกาหลี

ทำความรู้จักกับศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ได้รับอนุมัติให้เป็นสถานพยาบาลที่สามารถตรวจสุขภาพ และออกใบรับรอง การตรวจสุขภาพคนงานที่จะไปทำงานต่างประเทศได้ และ เป็น 1 ใน 3 แห่งของสถานพยาบาล ในประเทศไทย ที่สามารถตรวจสุขภาพไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยผ่านการตรวจสอบระบบ Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) 

ศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานก่อนที่จะไปทำงานต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน และการให้บริการตรวจสุขภาพมาเป็นเวลานานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ภายใต้การทำงานที่มีคุณภาพ ด้วยห้องปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ให้บริการแบบ One Stop Service (บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) เพื่อให้ผู้มารับการตรวจสุขภาพได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ ความพึงพอใจอย่างสูงสุด

โดยให้บริการตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพให้กับผู้ที่มารับบริการ เช่น เรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และสารเสพย์ติดต่างๆ ที่มีโทษต่อร่างกาย ตลอดถึงโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจ หรือโรคตามฤดูกาล เป็นต้น และให้สุขศึกษารายบุคคล ในรายที่ตรวจสุขภาพแล้วเป็นความดันโลหิตสูง วัณโรค ไขมันในเลือดสูง ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น ให้บริการแจ้งผลการตรวจโรคทางโทรศัพท์ ในกรณีผลการตรวจโรคปกติ และติดต่อให้ผู้รับบริการมาตรวจโรคซ้ำ หรือมาพบแพทย์ในกรณีผลตรวจโรคผิดปกติ

สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดตรวจสุขภาพ ติดต่อ
ศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2
เปิดบริการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-514-4141 ต่อ 2312 ,2315
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha

ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ
เปิดบริการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

02-514-4141 ต่อ 2312 ,2315

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

นพ. ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

แพ็คเกจและโปรโมชั่น ทั้งหมด

Categorymedicalservices

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140